Accesibilitat WCAG

Declaració responsable d’accessibilitat

Situació de compliment amb la Accesibilitat

Aquest lloc web és plenament conforme amb [RD 1112/2018 o UNE-EN 301 549], havent-se desenvolupat seguint les Pautes d’Accessibilitat al Contingut en la Web (WCAG), en la seva versió WACAG 2.0. Iniciativa plantejada per diversos organismes i ens internacionals en col·laboració amb el World Wide Web Consortium (W3C) per a afavorir l’accés als continguts en internet per a usuaris amb discapacitats.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració has estat elaborada el 11 de maig de 2021. El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Última revisió de la declaració: 11 de maig de 2021.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

01. Decisions preses en l’àrea del disseny que afavoreixen l’accessibilitat en aquesta web

Suficient contrast entre el text i el seu color de fons

Segons les indicacions WCAG 2.0, la relació de contrast entre el text i el fons del text ha de ser d’almenys 4.5 a 1. En contextos on la font és d’almenys 24px o 19px en negreta, el mínim es redueix a 3 a 1.

S’ha tingut especial compte amb evitar el text sobre les imatges.

No indicar informació important utilitzant només el color

S’han utilitzat altres indicadors (com a icones o text per a acompanyar la codificació de colors o un subratllat en el text vinculat) perquè les persones que no poden distingir colors fàcilment puguin comprendre i utilitzar el seu contingut.

No utilitzar les característiques sensorials com l’únic indicador per a comprendre i operar el contingut

S’utilitza en el seu lloc una combinació de posicionament, color i etiquetatge per a identificar el contingut, sense confiar únicament en les imatges, la forma, la grandària, la ubicació visual, l’orientació o el so per a indicar instruccions importants per a operar o comprendre el contingut.

Dissenyar estats d’enfocament per a ajudar els usuaris a navegar i comprendre on es troben

El disseny proposat en aquesta web no oculta de manera activa els estats ressaltats d’enfocament (:focus). Quan les persones usen el teclat per a navegar, la web inclou estats d’enfocament perfectament visibles.

S’escriu text alternatiu coherent per a les imatges

Els usuaris amb baixa visió solen utilitzar un navegador parlant per a “llegir” la web. Aquests navegadors especialitzats converteixen text en veu perquè l’usuari pugui escoltar les paraules en un lloc. Quan un navegador que parla aterra en una imatge, busca text alternatiu que pugui llegir en veu alta; si no troba cap, sovint només dirà “imatge”, deixant a l’usuari sense saber què és la imatge i quina importància té per a la història.

Per a evitar això, es descriuen tots els elements que expliquen el que succeeix en la imatge, evitant configurar el text alternatiu perquè sigui genèric.

Si una experiència no pot ser accessible, utilitzar una altra ruta perquè els usuaris obtinguin aquesta informació

En aquest sentit, s’ha pretès facilitar l’accés als continguts de la web a través de més d’una via, utilitzant per a això diferents menús o enllaços oportuns que permetin una navegació interna fluida.

Ser el més coherent i clar possible en el disseny

S’ha pretès ser precís en totes les funcions, ubicació i etiquetatge dels components, que funcionen i s’identifiquen de manera coherent.

S’utilitza una arquitectura de la informació clara, amb títols de secció i paràgrafs per a organitzar el contingut. Els textos són també clars i s’evita en tot moment l’argot i els modismes.

03. Decisions preses durant el desenvolupament web que afavoreixen l’accessibilitat en aquest portal

Utilitzar els elements HTML correctes per al seu contingut

Els elements HTML comuniquen al navegador quin tipus de contingut contenen i com el navegador ha de representar o tractar aquest contingut. L’arbre d’accessibilitat es basa en supòsits sobre els elements i la seva estructura. Aquesta és la funció del navegador que impulsa als lectors de pantalla.

Per a això s’han triat els elements correctes per al context actual, com a forma senzilla de crear una bona base per a l’experiència en aquesta web.

Suport de navegació per teclat

Els navegadors admeten la tabulació a través d’enllaços, formularis i elements de botó. Aquesta és una manera fàcil de moure’s per la pàgina, però és molt fàcil obstaculitzar accidentalment aquesta funcionalitat: confiant en CSS per a moure elements en lloc de reordenar l’HTML; ocultar elements del flux de pestanyes, ja sigui falsificant botons (amb Javascript) en lloc d’usar elements de botó o deshabilitant la pestanya a través de  tabindex = ”- 1”; i ocultar elements de formulari (en una interfície amb pestanyes) però no eliminar-los del flux de pestanyes (perquè els elements de formulari ocults puguin enfocar-se).

Totes aquestes praxis s’han obviat en el desenvolupament d’aquest lloc web a fi d’afavorir l’accessibilitat al contingut en tot moment.

Comprendre i utilitzar punts de referència HTML

És possible que les persones que usen dispositius d’assistència no desitgin examinar tot el contingut de manera lineal, sinó que prefereixin usar una vista d’esquema (generada a partir de marques) per a trobar el contingut rellevant.

Per a això, aquesta web té establerts punts de referència en HTML per a definir àrees específiques, com a capçalera (header), contingut principal (main), formularis de contacte (form), elements o menús de navegació (nav), i peu de pàgina (footer).

Ús dels atributs ÀRIA sol quan és necessari

ÀRIA són les sigles de Accessible Rich Internet Applications. És una especificació opcional però útil per a definir maneres de marcar HTML que té experiències dinàmiques (generalment controlades per Javascript).

L’objectiu en usar-los és comunicar al navegador i la tecnologia d’assistència, com els lectors de pàgines web, com canviarà el contingut o quin és el propòsit del contingut. Els missatges d’error dinàmics poden cridar als lectors de pantalla, els botons es poden vincular al contingut al qual afecten i es poden expressar molts altres estats útils a nivell de codi.

Durant el desenvolupament d’aquesta web, s’ha utilitzat l’etiquetatge i marcat d’ÀRIA només en aquells casos en què la pròpia semàntica de l’HTML no era suficient per a descriure l’estat o funció d’un objecte.

Brindar als usuaris una manera d’ometre la navegació de nivell superior per a accedir al contingut principal

Especialment útil per als usuaris de teclat, és donar-los una via de passar per alt la navegació de nivell superior (header) per a accedir al contingut principal (main). Per a això s’ha establert un botó en la part superior de la pàgina (només pot ser visible si està actiu) que, quan es fa clic, canvia l’enfocament actual del botó a la part superior del contingut principal de la pàgina. Això evita que l’usuari hagi de desplaçar-se per molts elements de navegació.

Aquest botó d’accés al contingut es troba abans del començament del menú principal de navegació.

Fer enllaços descriptius

La tecnologia d’assistència és capaç de trobar tots els enllaços en una pàgina i presentar-los en diverses formes, però aquests enllaços són bastant poc pràctics si es tracta d’enllaços que són només el text “faci clic aquí”.

Per tant, s’han creat vincles que descriguin clarament a on anirà l’usuari si fa clic en ell, la qual cosa els donarà una idea de l’acció que es durà a terme en fer clic.

Eviti imatges i iconografia en pseudo-elements

S’ha evitat, en la mesura que sigui possible, la creació d’icones en pseudo-elements que en ser llegits per la tecnologia d’assistència (que es basa en HTML per a trobar el contingut que es presentarà als usuaris) proporcionin lectures d’elements buits.

Aquells que s’han implementats i corresponen a aquesta característica, han estat etiquetats mitjançant ària-hidden=”true”, per a evitar el descrit anteriorment i afavorir l’experiència als usuaris que utilitzen tecnologia assistida per a la lectura de la pàgina web.

Crear rutes alternatives perquè els usuaris accedeixin a la informació

Pot ser difícil convertir uns certs components (com un mapa SVG o un vídeo) en experiències accessibles. En aquests casos, i per a aquesta web en concret, s’ha considerat l’incloure descripcions dels vídeos per als usuaris que puguin requerir-ho.

Els enllaços són visualment identificables

Els enllaços en aquesta web tenen assignats estils clars que defineixen els estats enfoqui (:focus) i actiu (:activi). La propietat de contorn indica quan un element o seleccionat o té focus. Això és útil per als usuaris que no tenen la capacitat d’usar un mouse o tenen problemes de visió.

El document HTML té un atribut d’idioma

L’atribut HTML lang s’utilitza per a identificar l’idioma del contingut de text en la web. Aquesta informació ajuda els motors de cerca a retornar resultats específics de l’idioma, i ​​també la utilitzen els lectors de pantalla que canvien de perfil d’idioma per a proporcionar l’accent i la pronunciació correctes.

04. Eines alternatives que s’aporten per a afavorir l’experiència d’usuari a nivell d’accessibilitat

Menú de Accesibilitat

A fi de fer l’experiència de navegació web més amigable a usuaris amb diverses discapacitats, s’ha habilitat un menú d’accessibilitat que incideix directament sobre la presentació del contingut.

Aquests estils assignats, es corresponen amb els següents criteris:

Manera clara
Visualització de contingut en manera d’alt contrast sobre fons clar.

Manera fosca
Visualització de contingut en manera d’alt contrast sobre fons fosc.

Ressaltat
Aquesta funció ombreja les àrees de text de la web.

Grandària de font
Permet augmentar la grandària de les fonts que es visualitzen en el lloc web.

Enllaços
Ressalta els enllaços (interns i externs) del lloc.

Espaiat
Augmenta l’interlineat dels textos del lloc web per a afavorir la llegibilitat d’aquests.

Dislèxia
Alterna la tipografia principal del lloc per una altra amb característiques de *monoespaciado que permetin una major *legilibilidad, i per tant una major compressió, dels textos a usuaris amb problemes de dislèxia.

05. Implementació de programari de tercers

Aquesta web utilitza un gestor de continguts (CMS) i programari desenvolupat per tercers per a un correcte funcionament.

Encara que en gran manera s’han revisat per a complir amb les recomanacions d’Accessibilitat, aquestes eines, així com el seu gestor de continguts, s’han actualitzen de manera periòdica. Això pot ocasionar que en moments determinats, entre revisions periòdiques d’Accessibilitat, algunes d’aquestes actualitzacions no compleixi amb els criteris establerts per a un lloc web accessible.

En aquest cas, o en qualsevol altre en el qual com a usuari pugui detectar algun problema relatiu a l’Accessibilitat d’aquesta pàgina, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres i fer-nos-ho saber.